Rule of Thumb: คนฟังมากขึ้น ตัวหนังสือน้อยลง

ถึงพูดเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อจำนวนคนฟังและขนาดห้องเปลี่ยนไป จำนวนตัวหนังสือใน slide ของเราก็ควรจะเปลี่ยนตาม…

Rule of thumb ของเราในโพสต์นี้ คือ คนฟังมากขึ้น ห้องใหญ่ขึ้น ตัวหนังสือควรจะน้อยลง (จำนวนตัวหนังสือใน slide แปรผกผันกับจำนวนคนฟังและขนาดของห้อง)

เหตุผลง่ายๆ ค่ะ ในสถานการณ์ที่มีคนฟังการนำเสนอของเราไม่กี่คน มักเป็นสถานการณ์ที่เรามีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน หรือตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังนั้นเราจึงต้องการรายละเอียดใน slide พอสมควร เช่น อาจต้องใช้ตารางแสดงข้อมูลประกอบกับกราฟไปพร้อมกัน เพื่อแสดงทั้งแนวโน้มในกราฟ และรายละเอียดของตัวเลขและพารามิเตอร์อื่นในกราฟ

ขณะที่การนำเสนอข้อมูลชุดเดียวกันให้กับกลุ่มผู้ฟังที่มีจำนวนมากขึ้น โอกาสในการซักถามก็จะน้อยลง และมักเป็นสถานการณ์ของการบอกเล่าให้ฟังมากกว่าร่วมกันตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลโดยละเอียดในรูปแบบตารางที่มีตัวหนังสือและตัวเลขจำนวนมากอาจไม่จำเป็น ใช้กราฟขนาดใหญ่รูปเดียวก็เพียงพอ

นอกจากเรื่องความละเอียดของข้อมูลแล้ว ขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอที่มีผู้ฟังมากขึ้น และห้องที่ใหญ่ขึ้นค่ะ….

อย่าลืมเช็ค slide เราก่อนนำเสนอครั้งหน้านะคะ…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer