December 4, 2018

Post Views: 287 ถึงพูดเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อจำนวนคนฟังและขนาดห้องเปลี่ยนไป จำนวนตัวหนังสือใน slide ของเราก็ควรจะเปลี่ยนตาม… Rule of thumb ของเราในโพสต์นี้ คือ คนฟังมากขึ้น ห้องใหญ่ขึ้น ตัวหนังสือควรจะน้อยลง (จำนวนตัวหนังสือใน slide แปรผกผันกับจำนวนคนฟังและขนาดของห้อง)

อ่านต่อ