September 10, 2018

คำถามของ post นี้ คือ Clutter คือ อะไร และการกำจัด Clutter ออกจาก slide ของเรา จะทำให้ slide ของเราดูสบายตา ลดความซับซ้อน และสื่อความได้ดีขึ้นอย่างไร หลายคนอาจเคยได้ยินหรือได้ผ่านตากับคำว่า Clutter มาบ้าง ความหมายของ Clutter ใน Dictionary คือ a collection of things lying about in an untidy mass หรือแปลแบบภาษาบ้านๆ ก็คือ ค่อนข้างรกนั่นเอง Post Views: 909

อ่านต่อ