May 10, 2021

เมื่อช่วงต้นปี อิงได้กลับไปเป็นผู้เรียน โดยจัดไปเต็ม 3 วัน สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินหลักสูตรหนึ่ง เนื้อหาดีค่ะ  แต่วิธีการนำเสนอและการออกแบบการเรียนรู้ … น่าจะปรับปรุงได้ การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ อิงเชื่อเสนอว่า หากเราออกแบบมาดี… จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียนและสมความตั้งใจของผู้สอน เลยคิดว่าบันทึกไว้ในโพสต์… เผื่อใครกำลังจะออกแบบการฝึกอบรมจะได้นำไปประยุกต์ใช้กันได้ค่ะ

อ่านต่อ